NỘI DUNG CỐT LÕI CHỈ THỊ SỐ 16-CT/TU NGÀY 02/8/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Lượt xem: 18
Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận của tỉnh những năm qua và yêu cầu thực tiễn hiện nay, ngày 02/8/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xin giới thiệu nội dung các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị:

* Về nhiệm vụ:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác dân vận. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác dân vận phải đi trước một bước với mục tiêu để nhân dân nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị (khóa XI) về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới"; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai; triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận.

3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

4. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai.

Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Chú trọng công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, những điểm nóng về quy hoạch sử dụng đất đai, địa bàn có khu công nghiệp lớn, du lịch… Kịp thời phản ánh các kiến nghị, các vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân. Chủ động tham mưu, giải quyết và xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội... Thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện công tác dân vận. Thống nhất sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở theo Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh.

6. Củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đủ số lượng, chất lượng. Chú trọng công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ chuyên trách công tác dân vận và cán bộ phụ trách công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Tích cực đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giám sát đảng viên là người đứng đầu về trách nhiệm đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

* Tổ chức thực hiện

- Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện công tác dân vận chính quyền và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận và Chỉ thị này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm sát chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả cao.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và tương đương; chính quyền các cấp, căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quyết định số 123-QĐ/TU ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hằng năm báo cáo Tỉnh ủy.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 2,011
  • Tất cả: 201,532
Đăng nhập