Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/NQ-HĐND 15/09/2023 Phê duyệt danh sách thôn có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 38
Tải về 0
06/NQ-BCH 22/06/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Lượt xem: 104
Tải về 1
29-NQ/TU 22/07/2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 139
Tải về 0
01/NQ-ĐH 14/10/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 249
Tải về 0
36/NQ-CP 15/04/2017 phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017.
Lượt xem: 69
Tải về 0
01/NQLT/UBND-MTTQ 14/04/2017 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 66
Tải về 0
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 66
Tải về 0
100/NQ-CP 18/11/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 20121
Lượt xem: 62
Tải về 0
93/NQ-CP 31/10/2016 V/v phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Lượt xem: 66
Tải về 0